INFORMACJE O PROJEKCIE

1 maja 2010r.  rozpoczął się Projekt "Być albo nie być… przedsiębiorcą" PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

Skierowany jest do osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Projekt jest realizowany  w terminie od 01.05.2010r. – 31.12.2012r., w Biurze Projektu w Rzeszowie – i w punktach informacyjno-promocyjnych RARR w Przeworsku i Krośnie.

Zasięg terytorialny Projektu obejmuje całe województwo podkarpackie. Środki finansowe udzielone w postaci dotacji inwestycyjnej, wsparcia pomostowego i przedłużonego wsparcia pomostowego stanowią pomoc de minimis.

Uczestnik Projektu zobowiązany jest do prowadzenia działalności gospodarczej, na rozwój, której otrzymał wsparcie finansowe przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Grupę docelową w Projekcie stanowią wyłącznie osoby zamieszkałe oraz zamierzające rozpocząć prowadzenie działalność gospodarczą na terenie woj. podkarpackiego ( z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną dział. gosp. w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu), a będące osobami bezrobotnymi, nieaktywnymi zawodowo, rolnikami lub osobami pracującymi na podstawie umów o dzieło lub zlecenie.

Grupę docelową II tury naboru stanowią wyłącznie osoby zamieszkałe oraz zamierzające rozpocząć prowadzenie działalność gospodarczą na terenie woj. podkarpackiego ( z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną dział. gosp. w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu), a będące osobami bezrobotnymi lub nieaktywnymi zawodowo.

Uczestnikiem Projektu – Beneficjentem Ostatecznym może zostać osoba fizyczna, spełniająca następujące kryteria:

  • posiada stały lub tymczasowy adres zameldowania na terenie województwa podkarpackiego,
  • zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego,
  • nie posiadała zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
  • dostarczy dokumenty rekrutacyjne w terminie trwania rekrutacji,
  • planowana działalność nie będzie kontynuacją działalności przejętej po członku najbliższej rodziny (rodzicach, współmałżonku, dzieciach).